FreelancersАндрей Ширяев

Are you a client? Suggest Андрею work on your next project. Freelancer? Sign up and start earning right now.

Ukraine Kyiv, Ukraine
1 hour 56 minutes ago
A little busy a little busy
1 Safe completed
1 year ago
2 Clients
registered for 6 years

  • mssql
  • OLAP
  • google map api
  • rabbitMQ
  • SSAS
  • ASP.NET MVC
  • Elastic Search
  • google chart api
  • ASP.NET Core
  • telegram bot api
Freelancer Андрей Ш. — Ukraine, Kyiv. Specialization — C#, Web programming
385

Specialization

C#
112 place out of 2024
Web programming 1
1403 place out of 8790
Overall ranking 2
  9144 place out of 250818

Verified details

Information on verification can be viewed only by registered users.

CV

Ширяєв Андрій Олександрович


Професійні навики

Основна напрямок діяльності це програмування бекенду маю досвід роботи з

С#

APS.NET , ASP.NET MVC, ASP Core . Blazor

MS SQL, SSAS(OLAP), SQLLite ,  Postgresql MS

Dapper,  EntityFramework , SSDT

ElasticSearch , Kibana, Prometheus, Grafana

WinForms, WindowsServices, WebForms

RAbbitMQ, masstransit

Swagger , Postman


В рамках деяких проектів виступав як фулл стек розробник . маю навики в роботі з

Angular.Js ,  Angular 2+ , Jquery , JavaScript, HTML, Bootstrap

Маю досвід налаштування windows серверів для роботи як IIS web server, знайомий з LDAP . Займався налаштуванням планів обслуговування MS SQL .Резервне копіювання обслуговування індексів, оптимізація запитів.

В якості хобі трошки знайомий з Arduino та IoT,


ОСВІТА

НТУУ КПІ 1997 – 2002 Національний технічний університет України "КПІ". Спеціаліст. Прилади та системи неруйнівного контролю


МУФ 2000 - 2003 Міжнародний університет фінансів. Спеціаліст Облік та аудит


КТРЕ 1993 – 1997  Київський технікум радіоелектроніки. Технік. Ремонт та обслуговування ЕОМ.


Знання МОВ

Англійська (reading - pre intermediate, speaking - beginner), Російська (вільно), Українська (вільно)
ДОСВІД

 

2020 – участь в розробці системи анкетування для ЦГЗ

Розробка адміністративного модуля системи який складається з конструктора анкет. Звітності та експорту файлів до IBM SPSS .

Основний стек технологій на проекті ASP NET Core 3, Blazor  Ms SQl

 

2020 – участь в стартапі з розробки системи підбору персоналу.

            Розробка серверної частини для забезпечення роботи системи підбору персоналу. Інтеграція з сервісами для завантаження даних, трансформація та мапінг даних та створення пошукового індексу з різноманітними параметрами для фільтрації. Оптимізація завантаження та розрахунку пошук в 1 000 000 даних по 70 + фільтрів.

            В рамках проекту розширив систему авторизації asp net identity (jwt token ) для обслуговування 3 різних фронтових застосунків що працювали через  1 апі.

            Інтеграція з wayforpay, google api. В проекті архітектурно реалізував кілька сервісів (телеграм бот, система емеймл повідомлень, прийом платежів, система спостереження за життєдіяльністю сервісів (healthchecks) ) які спілкуються між собою за допомогою RabbitMQ.

            Контракти даних для обміну через RabbitMQ (masstransit) винесені в окремий nuget пакет. Для оновлення пакету всіма розробника був розгорнутий свій nuget сервер.

            Налаштував частково CI (build and test)

Основний стек технологій на проекті ASP NET Core 3,  Ms SQl , Azure storage, ElasticSearch

           

2019 - 2020 – розробка система Медата для ЦГЗ

            Розробка внутрішньої системи громадської організації щодо розміщення інформації про проведення групових заходів по навчанню персоналу.

            В рамках проекту було проведено інтеграцію з внутрішнім файл сервером ( WebDav) та з система веб-конференцій з відкритим кодом для онлайн-навчання (BigBlueButton)

Основний стек технологій на проекті ASP NET Core,  Ms SQl , angular, ElasticSearch


2018 – 2019 – участь в розробці торгової бізнес платформи Nectain 

            Розробка сервісів e-commerce в сегменті B2B система підготовки та проведення торгів з товарного каталога, формуванням пропозицій, потреб/замовлень, контрактів, рахунків і т.д

            В рамках проекту реалізовано загалом близько 15 окремих сервісів. Взаємодія між ними відбувалася через RabbitMq та з допомогою MassTransit.

Реалізовував пошукову та закупочну систему.

 Основний стек технологій на проекті ASP NET Core 2,  Ms SQl , Azure storage, ElasticSearch

2018 участь в розробці системи управління голосуваннями прямого ТВ ефіру .

            Розробляв систему адміністування опитувань (створення, редагування та запуск).  Створював демо версію мобільного застосунку на xamarin задача якого була транслювати ТВ передачу каналу та приймати опитування що створюються каналом .

            В рамках проекту налаштовував Azure Notification Bus, Google FireBase

            Основний стек технологій на проекті ASP NET,  Ms SQl , Azure storage and hub


2017 – вересень 2018 участь у розробці електронного торгового майданчика   Alladin Government (інтеграція з Prozzoro)

            В рамках проекту реалізував частину бекенду що відповідала авторизації, пошукову систему по тендерам, систему повідомлень та розсилку пошти. Нашій команді вдалося отримати 4 рівня акредитації від прозоро.   

            Налаштовував взаємодію між сервісами за допомою RAbbitMq.

            Налаштовував повнотекстовий пошук MS SQL та оптимізував пошукові запити а також з Service Broker для організація ассинхронних задач

Основний стек технологій на проекті ASP NET core 1, Ms SQl


           
Давній досвід роботи до 16 року.


ООО  "Торгова бізнес мережа"  2015 – 2016

FullStack developer ASP.NET MVC 5.0 / C# / SQL / angular

Розробка сервісів e-commerce в сегменті B2B


ПАТ "КИЇВГАЗ"  2014 – 2015

Ведучий програміст. FullStack developer ASP.NET MVC 5.0 / C# / SQL / MSAS(OLAP) / MSIS

Розробка корпоративного порталу, автоматизація структурних підрозділів компанії в рамках єдиного вебзастосунку. Розробка звітності.


ІА "Мир Квартир"  2008 - 2014

Програміст. Back-end developer WinForms / WebForms/ C# / SQL / MSAS(OLAP) / MSIS

Розробка та впровадження інформаційної системи управління виробництвом друкованих видань.


Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом    2012

Freelance. ASP.NET MVC 4.0 / C# / SQL

Міграція системи обліку пацієнтів з десктоп програми (.net app + mysql database) на веб платформу. Розробка веб версії програми, міграція даних. Система звітності.


ТОВ "СОФТВОЛД"  2005 - 2008

Ведучий програміст. Програміст.  ASP/ ASP 2.0 / C++ MFC / Front end developer / C# / SQL / MSAS(OLAP)

Проектування та розробка нових модулів для програмно-інформаційного комплексу «Центр соціальних служб для молоді». ETL та реплікація даних, підтримка системи. Розробка системи звітності на основі MSAS(OLAP)


Проект СЦ УШЛ (USAID)  2002 - 2005

Молодший програміст. VB / Paradox / Access

Участь в проекті "Підвищення дохідності приватного сектору в сільському господарстві України шляхом запровадження сільськогосподарського дорадництва". Участь в розробці та впровадженні інформаційної системи в рамках проекту.
GOAL

Create quality and necessary software using modern technologies.


PROFESSIONAL SKILLS


The main activity is backend programming I have experience with

APS.NET , ASP.NET MVC, ASP Core . Blazor

MS SQL, SSAS(OLAP), SQLLite ,  Postgresql MS

Dapper,  EntityFramework , SSDT

ElasticSearch , Kibana, Prometheus, Grafana

WinForms, WindowsServices, WebForms

RAbbitMQ, masstransit

Swagger , Postman


In some projects I acted as a full stack developer. have skills in working with

Angular.Js ,  Angular 2+ , Jquery , JavaScript, HTML, Bootstrap

I engaged in setting up MS SQL service plans. Backup, index services, query optimization.

As a hobby a little familiar with Arduino and IoT,


EDUCATION

NTUU KPI 1997 - 2002 National Technical University of Ukraine "KPI". Specialist. Non-destructive testing devices and systems


MUF 2000 - 2003 International University of Finance. Accounting and Auditing Specialis


KTRE 1993 - 1997 Kyiv Technical School of Radio Electronics. Technician. Computer repair and maintenance.

LANGUAGE KNOWLEDGE

English (reading - pre intermediate, speaking - beginner), Russian (fluent), Ukrainian (fluent)


EXPERIENCE

 

2020 – 2020 - participation in the development of a questionnaire system for PHC https://phc.org.ua/

Development of an administrative module of the system consisting of a questionnaire designer. Reporting and exporting files to IBM SPSS.

The main technology stack on the project ASP NET Core 3, Blazor Ms SQl

 

2020 – participation in a startup to develop a recruitment system.

            .

Development of a server part to ensure the operation of the recruitment system. Integration with data download services, data transformation and mapping, and search index creation with a variety of filtering options. Optimize download and calculate search in 1,000,000 data for 70+ filters.

As part of the project, I expanded the asp net identity authorization system (jwt token) to service 3 different front-end applications that worked through 1 api.

Integration with wayforpay, google api. In the project, he architecturally implemented several services (telegram bot, e-mail messaging system, payment acceptance, healthchecks monitoring system) that communicate with each other using RabbitMQ.

Data contracts for exchange via RabbitMQ (masstransit) are made in a separate nuget package. To update the package, all developers have deployed their nuget server.

Partially configured CI (build and test)

The main technology stack on the project ASP NET Core 3, Ms SQl, Azure storage, ElasticSearch

           

2019 - 2020 – development of the Medata system for PHC https://phc.org.ua/

            Development of an internal system of a public organization for the placement of information on group activities for staff training.

The project integrated with an internal file server (WebDav) and an open source web conferencing system for online learning (BigBlueButton)

The main stack of technologies on the project ASP NET Core, Ms SQl, angular, ElasticSearch

2018 – 2019 – participation in the development of the Nectain trading business platform 

            Development of e-commerce services in the segment of B2B system of preparation and bidding from the product catalog, the formation of proposals, needs / orders, contracts, invoices, etc.

The project implemented a total of about 15 separate services. The interaction between them took place through RabbitMq and with the help of MassTransit.

Implemented search and procurement system.

 The main technology stack on the project ASP NET Core 2, Ms SQl, Azure storage, ElasticSearch

2018 - participation in the development of live TV voting management system.

Developed a system of amnesty for surveys (creation, editing and launch). Created a demo version of a mobile application on xamarin whose task was to broadcast a TV channel and receive polls generated by the channel.

As part of the project, he set up Azure Notification Bus, Google FireBase

The main technology stack on the project ASP NET, Ms SQl, Azure storage and hub

2017 – вересень 2018 participation in the development of the electronic trading platform Alladin Government (integration with Prozzoro)

            As part of the project, he implemented a part of the backend that corresponded to authorization, a search engine for tenders, a notification system and mailing. Our team managed to get 4 levels of accreditation from Transparent.

Configured interaction between services using RAbbitMq.

Configured full-text MS SQL search and optimized search queries as well as with Service Broker for organizing asynchronous tasks

The main technology stack on the project ASP NET core 1, Ms SQl

           
Long experience up to 16 years


LTC "Trade Business Network"  2015 – 2016

FullStack developer ASP.NET MVC 5.0 / C # / SQL / angular

Development of e-commerce services in the B2B segment


 "KYIVGAS""  2014 – 2015

Leading programmer. FullStack developer ASP.NET MVC 5.0 / C # / SQL / MSAS (OLAP) / MSIS

Development of a corporate portal, automation of structural divisions of the company within a single web application. Reporting development.


IA "Mir Kvartir" 2008 - 2014

Programmer. Back-end developer WinForms / WebForms / C # / SQL / MSAS (OLAP) / MSIS

Development and implementation of an information system for managing the production of printed publications.


Center for AIDS Prevention and Control 2012

ASP.NET MVC 4.0 / C# / SQL

Migration of the patient registration system from the desktop program (.net app + mysql database) to the web platform. Web version development, data migration. Reporting system.


SOFTWOLD LLC 2005 - 2008 

Programmer. ASP / ASP 2.0 / C ++ MFC / Front end developer / C # / SQL / MSAS (OLAP)

Design and development of new modules for the software and information complex "Center for Social Services for Youth". ETL and data replication, system support. Development of a reporting system based on MSAS (OLAP)


USAID SC Project   2002 - 2005

Junior programmer. VB / Paradox / Access

Participation in the project "Increasing the profitability of the private sector in agriculture of Ukraine through the introduction of agricultural advisory". Participation in the development and implementation of the information system within the project.
Skills

Programming

Portfolio

Система планування та контролю навчальних заходів

C#


Розробка внутрішньої системи громадської організації щодо розміщення інформації про проведення групових заходів по навчанню персоналу

В рамках проекту було проведено інтеграцію з внутрішнім файл сервером ( WebDav) та з система веб-конференцій з відкритим кодом для онлайн-навчання (BigBlueButton)

Основний стек технологій на проекті ASP NET Core, Ms SQl , angular, ElasticSearch

#mssql
#Angular
#asp core  11  0

Сайт востановленных автозапчастей

C#


Полностью бекенд проекта , + дополнительные сервисы (парсинг, интеграция, обновление парнерских цен)

#ASP.MVC 5
#mssql
#elasticsearch  28  0

Електронний майданчик Aladdin Government

Web programming


Участие в проекте как ведущий бекенд разработчик , частично фронтенд.

#asp.net core
#mssql  7  0

Платформа Aladdin

Web programming


Участие в проекте как бекенд разработчик.

#mssql
#asp core
#elasticsearch  7  0

Универсальная бизнес платформа

Web programming


Участие в проекте как ведущий бекенд разработчик, частично фронтенд

#asp.net core
#MSQL
#elasticsearch
#SWAGGER
#grafana
#prometheus metrics  2  0

Платформа проведення опитувань

Web programming


Участие в проекте как fullstack разработчик

Система внутреннего использования телеканала.

Проведення голосувань, опитувань, розсилка анонсів обробка результатів проведених голосувань. Експорт даних на телевізійне обладнання телеканалу для формування ТВ контенту. Голосування проводяться на мобільних (андроїд, айос) пристроях та в телевізійній студії

#asp.net core
#SWAGGER
#msqql
#azure notification hub
#google firebase
#Xamarin  5  0

Разработка сервисов e-commerce в сегменте B2B

Web programming


Разработка сервисов e-commerce в сегменте B2B

#msqql
#angularjs
#ASP  5  0

отчетность в Еxcel на базе OLAP

Application programming


Отчетность на базе #OLAP  37  0

Кастомный веб плеер. bootstrap

Web programming


Простой плеер, на основе бутстрап сss. Только старт/стоп функционал  33  0

Телефонный справочник

Web programming


Телефонный справочник компании. (Режим таблицы, режим структуры)

Данные хранятся в базе данных. Источник данных ActiveDirectory. реализована синхронизация AD --> MS SQL

Реализовано на asp.net mvc 5 + angular,  195  0
 

Reviews and compliments on completed projects 2

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо Андрею за работу. Очень профессионально, качественно и быстро. Приятно было работать и общаться.

3 February 2016 150 ₴
Карта Google для в asp.net

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект выполнен успешно и вовремя. Найдены нестандартные способы решения нестандартной задачи.

Activity

  Recent proposals 10
Програматор .NET Core
800
Необходима разработка каталога в формате web-application (SPA/PWA)
250 000
.Net developer в мультинациональную команду
1 000
Доработка вебсайта в C#
14 000
Нужно доделать сайт на c# .net fastreports
600
Только для опытных разработчиков. Мультиязычная доска объявлений.
400 000
Телеграмм бот
300 000
Нужно ПО для расчета светодиодов, и расстановки в конструкциях.
250 000
Разработка сайта и мобильного приложения для сервиса доставки товаров
500 000
Опытный программист для разработки веб платформы и мобил. приложения
500 000