Mariya F.

Offer Mariya to work on your next project.

Ukraine Lvov, Ukraine
2 days 9 hours ago
Available for hire available for hire
143 Safe completed
11 arbitration procedures
3 months 22 days ago
59 Clients
added 3 bids
registered for 4 years
  • курсовые
  • дипломные работы

Rating

Successful projects
92%
Average rating
8.43 of 10
Rating
1316
Abstracts, diploma papers, course papers
Text editing and proofreading 4
125 projects
Abstracts, diploma papers, course papers
2 projects
Text editing and proofreading
1 project
Article writing
1 project
Copywriting

Verified details

Viewing verification information is only available registered users.

CV (in the original language)

ДИПЛОМНІ, КУРСОВІ РОБОТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ.


Skills

Portfolio

ФОРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МОЛОДШИ

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РOЗДIЛ 1 ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖEННЯ ПРOБЛEМИ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ
1.1. Тeoрeтичнi пiдхoди дo вивчeння лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
1.2. Прoблeма фoрмування лoгiкo-матeматичних пoнять
1.3. Альтeрнативна тeoрiя рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 2 ПРOБЛEМА ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МOЛOДШOГO ШКOЛЯРА У НАУКOВIЙ ЛIТEРАТУРI
2.1. Психoлoгiчнi аспeкти при фoрмуваннi лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
2.2. Мoдeлювання як засiб лoгiкo-матeматичнoгo рoзвитку мoлoдших шкoлярiв
2.3. Oсoбливoстi фoрмування лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 3 EКСПEРИМEНТАЛЬНE ДOСЛIДЖEННЯ ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ У МOЛOДШИХ ШКOЛЯРIВ
3.1. Мeтoдoлoгiчнi та мeтoдичнi oснoви фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.2. Аналiз oтриманих рeзультатiв фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.3. Мeтoдичнi рeкoмeндацiї для батькiв щoдo рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл
ДOДАТКИ

Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрган

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ТEOРEТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРOБЛEМИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
1.1. Пoняття психoмoтoрнoї oрганізації людини
1.2. Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрганізації
людини
1.3. Oсoбливoсті дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті у пeріoд адаптації дo навчання
РOЗДІЛ 2. МEТOДOЛOГІЧНІ ЗАСАДИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
2.1. Мeтoдoлoгічні принципи та мeтoди дoсліджeння
психoмoтoрнoї oрганізації людини
2.2. Мeтoдoлoгія дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті в пeріoд адаптації дo навчання
ВИСНOВКИ
СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖEРEЛ
ДOДАТКИ

Статус іноземців в Україні та інших країнах: порів

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТEOРEТИКO-ПРАВOВА ХАРАКТEРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO ДOСЛІДЖEННЯ СТАТУСУ ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН
1.1 Аналіз пoняття «інoзeмeць» як суб’єкт права, йoгo станoвлeння і рoзуміння у світі
1.2 Дoсліджeння видів правoвoгo статусу інoзeмних грoмадян та визначeння їх oсoбливoстeй
РOЗДІЛ 2. ХАРАКТEРИСТИКА OСНOВНИХ ПРАВ І СВOБOД ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН НА ТEРИТOРІЇ УКРАЇНИ, ПІВДEННOЇ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВА ДАНІЇ ТА АЛЖИРУ
2.1 Oкрeмі аспeкти правoвoгo статусу інoзeмців в міжнарoдних дoкумeнтах
2.2 Правoвe рeгулювання статусу інoзeмців за закoнoдавствoм України
2.3 Закoнoдавчe закріплeння oснoвних вимoг дo інoзeмних грoмадян в Півдeнній Кoрeї, Кoрoлівстві Данія та Алжирі
РOЗДІЛ 3. ПOРІВНЯЛЬНА ХАРАКТEРИСТИКА СТАТУСУ ІНOЗEМЦІВ В УКРАЇНІ, ПІВДEННІЙ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВІ ДАНІЯ ТА АЛЖИРІ
3.1 Відпoвідальність інoзeмних грoмадян
3.2 Співвіднoшeння адміністративнoгo викриття та дeпoртації інoзeмних
грoмадян
3.3 Oсoбливoсті працeвлаштування інoзeмців
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
1.1. Поняття, сутність та особливості комунікативної культури юриста
1.2. Характеристика комунікативної культури юриста
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
2.1. Методика проведення дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ

РАДЯНСЬКА ЖІНКА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДІЛ І. МОБІЛІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.1. Мотивація та мобілізація радянських жінок у 1941-х роках.
1.2. Мобілізація жінок на різних етапах (Великої Вітчизняної війни) (Німецько-радянської війни) як складової Другої світової війни
РОЗДІЛ ІІ. ЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
2.1. Організація жіночих підрозділів
2.2. Створення та бойовий шлях жіночих військових підрозділів
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
Додатки

Світова торгівля. умови та перспективи розвитку

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЦІ
1.1. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
1.2. Сутність та умови світової торгівлі
1.3. Структура та динаміка світової торгівлі
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
2.1. Значення та роль світової торгівлі в сучасній економіці
2.2. Сучасний стан світової торгівлі
2.3. Тенденції розвитку світової торгівлі
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
3.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності
3.2. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці України
3.3.Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДIЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США
1.1. Мiсце президента у системi органiв влади США
1.2. Особливостi президентських виборiв у США
1.3. Повноваження Президента США та його значення як глави посадового апарату
Висновки до роздiлу 1
РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США У 2016 РОЦI
2.1. Глобальний вплив президентських виборiв у США
2.2. Значення соцiальних медiа у президентських виборах в США
у 2016 роцi
2.3. Чого чекати Українi пiсля Президентських виборiв в США
у 2016 роцi
Висновки до роздiлу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел

Візуалізація рекламної ідеї при рекламуванні магаз

Abstracts, diploma papers, course papers

Частина 1
Вступ
1 Візуальна реклама як засіб просування товарів на ринку
1.1 Роль аналітичних досліджень для реклами магазину комп’ютерної техніки
1.2 Психологічні прийоми для оформлення візуальної рекламної ідеї
1.3 Значення інтернет-реклами комп’ютерної техніки
Висновки з розділу 1
Частина 2
2 Особливості візуалізації рекламної ідеї при рекламуванні магазину комп’ютерної техніки
2.1 Прийоми, спрямовані на звернення уваги потенційного клієнта до товару
2.2 Прийоми мотивації
2.3 Візуальні прийоми для виклику кредиту довіри у потенційного клієнта
Висновки з розділу 2
Висновки
Перелік джерел посилання

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Законність та її суспільне значення
1.2. Структура та принципи законності
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
2.1. Поняття гарантій законності
2.2. Види гарантій законності
Висновки до розділу 2
ВИНОВКИ
Список використаної літератури

Майстерність Гі де Мопассана- новеліста

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНІСТИКИ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
1.1.Огляд творчості Гі де Мопассана
1.2. Фантастика та містика у творчості Гі де Мопассана
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ У НОВЕЛАХ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
2.1. Жанрові особливості та дискурс новелістики Гі де Мопассана
2.2. Твори Гі де Мопассана на Україні
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Договір про передачу майна у власність

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДIЛ 1 ДОГОВIРНE ПРАВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ EКОНОМIКИ
1.1.Укладання та змiна договору
1.2. Розiрвання договору та припинeння договiрних зобов’язань
РОЗДIЛ 2 ОСОБЛИВОСТI ДОГОВОРУ ПРО ПEРEДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНIСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВI
2.1. Договори, спрямованi на пeрeдачу майна у власнiсть
2.2. Договiр купiвлi-продажу та його види
ВИСНОВКИ
Список використаних джeрeл

Технології друкарського виробництва

Abstracts, diploma papers, course papers

Розділ 1: Поняття технології й технологічного циклу в поліграфічному виробництві
1.1.Технологічна карта, її види і призначення.
1.2. Види технологій і їх призначення.
1.3. Основні етапи випуску поліграфічної продукції.
1.4. Особливості технологій поліграфічного виробництва.
1.5. Переваги різних технологій, їх новизна і вплив на тривалість технологічного процесу
Розділ 2: Основні поліграфічні матеріали
2.1. Загальні характеристики паперу і фарби, формних пластин.
2.2. Види паперу, види фарби.
2.3. Офсетні пластини, фотополімерні пластини.
2.4. Характеристики паперу і фарби.
2.5. Технології роботи з папером і фарбами.
2.6. Акліматизація паперу.
2.7. Вибір паперу і фарби в залежності від виду поліграфічної продукції.
2.8. Технології роботи з крейдяним папером
Розділ 3: Технології виготовлення фотоформ і форм офсетного друку
3.1. Цифрові технології "Computer-to-print" i "Computer-to-press", DI-технології. Їх використання в друкуванні поліграфічної продукції.
3.2. Переваги і недолікі цифрових технологій.
3.3. Формні пластини для виготовлення цифрових форм за технологією CtP.
Список використаної літератури

Офсетний друк. Загальне поняття

Abstracts, diploma papers, course papers

Вступ
Розділ 1. Листовий офсетний друк
1.1 Проводка паперу
1.2 Самонаклад
1.3 Друкарські секції
1.4 Перекидання листа. Друк на лицьовій і зворотній стороні
1.5 Вивідний пристрій
1.6 Сушка
1.7 Облагороджування і оздоблення друкованої продукції в лінії
1.8 Друкарські машини (спеціальні конструкції)
Розділ 2.Рулонний офсетний друк
2.1 Концепції машин і агрегатів
2.2 Рух полотна (подача та післядрукарська обробка)
2.3 Друкарський апарат
2.4 Фальцювальні апарати (варіанти виконання)
2.5 Газетний друк
2.6 Дистанційне керування. Вимірювальна техніка та системи автоматичного регулювання
2.7 Системи управління машиною
2.8 Вимірювання кольору і системи управління
2.9 Контроль якості відбитків
2.10 Процеси змивки
2.11 Формат паперу, проводка паперу
Висновки
Список використаної літератури

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Вікові особливості шкільного віку
1.2. Емоційний інтелект як провідна складова емоційної сфери
1.3. Психологічні особливості емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження емоційної сфери школярів
2.2. Характеристика вибірки та процедура дослідження
2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ

Роль самоконтролю у самовихованні підлітків

Abstracts, diploma papers, course papers

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Роль самовиховання у розвитку особистості
1.2. Самоконтроль як умова самовиховання особистості.
1.3. Особливості самовиховання у підлітковому віці
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження самоконтролю підлітків
2.2. Дослідження самоконтролю підлітків
2.3. Методичні рекомендації щодо формування самоконтролю як однієї з умов самовиховання підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Show more 7 works

Reviews and compliments on completed projects 178 8

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Termination of the work.

Profile deleted | Personal

24 April 700 UAH
Курсова робота

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project has been completed in a timely time and very well.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It’s okay with this work. Sorry for the previous project, but the buyer asks for the money back (

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is executed. Thank you for work

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

It’s all done great and professional.

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is done, the topic is revealed.

Profile deleted | Personal | Response feedback

25 February 700 RUB
Задание

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

All is fine, I close the project early, I hope that in case of improvements, the author will remain in contact.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is delivered in time, performed according to the task. Author of Communications. I recommend !

20 February 600 UAH
Емпірична частина

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for work, all in time.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Work is done, thank you.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

There was a little delay with the time, but the work was performed quality.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is not done, the executor does not respond.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

I’m not going back for the first time. The work was done well. There are a few nuances in terms, but in general thankful for the collaboration.

22 December 2021 700 UAH
Розділ бакалаврської

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую.
Підтверджую виконання"

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The author failed to do so.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо цей проєкт. Дякую.

29 November 2021 400 UAH
Курсова з психології2

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую з виконання!
Все гаразд.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за роботу.
Робота виконана.

3 November 2021 400 UAH
Курсова (фізкультура)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Працюємо далі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання авторці!
Робота виконана на достатньому рівні!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа сдана в срок. Доработки были незначительные,устранены в срок качественно. Автор находится всегда на связи. Надеюсь продолжим сотрудничество)

30 October 2021 450 UAH
Курсова цивільне

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана з затримкою в три дні

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Співпрацею задоволена. Сподіваюсь на подальшу спільну роботу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Виконаною роботою задоволена. Дякую за співпрацю.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

дякую,все добре і вчасно)))

18 August 2021 550 UAH
Курсова (пежпгогіка)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все виконано!
Дякую за роботу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект выполнен.Пару замечаний по работе,но это не критично.
Из плюсов:
1)Неплохое качество работы.
2)Недорогая цена.
Из минусов:
1)Со сроками у исполнителя не очень.Несколько раз писал: «Когда отправите?»,несколько раз приходил ответ: «Скоро.Уже заканчиваю.Через час/через полтора часа/через 15 минут».В итоге работа была отправлена спустя почти сутки.18-22 часа.
2)Плохая обратная связь.Вы пишите,в ответ либо долгий ответ,либо молчание.

Но проект для меня завершён успешно,поэтому к исполнителю нет негатива.
Спасибо за сотрудничество.Надеюсь,вас не оскорбят и не обидят мои замечания,вы их примите и учтёте.
Всего доброго!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Курсовая выполнена хорошо, но сроки затянулись.

12 June 2021 1200 UAH
2 розділ курсової

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана з запізненням.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Працюємо надалі. Все гаразд.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Роботу виконано кваліфіковано. Дякую за співпрацю.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дуже задавлена виконаною роботою

25 May 2021 450 UAH
Курсова історія

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана, трохи були затримки з термінами. Надісь все буде добре. Дякую за роботу

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дуже хороша дівчинка, все зробила прекрасно.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Проєкт виконано.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Проєкт виконано. Працюємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Відмінно виконано завдання!
Всьо добре, без зайвих питань, оперативно!
Велике дякую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Все гаразд, працюємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Для написання було опрацьовано величезний обсяг матеріалів. Враховано всі побажання замовника. Робота вийшла саме така як і хотілось.

Profile deleted | Personal | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена качественно.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання.
Цей проект успішний.

23 February 2021 400 UAH
Курсова

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту!
Вчасно та якісно.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую) Все дуже швидко і якісно)

24 January 2021 800 UAH
Дипломнна

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

виконавець все добре виконав)
дякую!

17 January 2021 600 UAH
Частина магістерської

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за співпрацю та виконану роботу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Благодарю за выполненную работу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана в зазначений термін, були проблеми з комунікацією, загальна якість роботи задовільна.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The executor did not execute the project even for half, the answer to the question sometimes had to wait more than a day, and later the executor stopped responding to the message at all. After the expiration of the project’s implementation date for 10 days I was forced to close it. The executive acted responsibly for unclear reasons for me.

23 December 2020 350 UAH
Курсова з філології


Закриваємо проект, у зв'язку з відсутністю потреби в написанні роботи

15 December 2020 450 UAH
Курсова робота

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший спеціаліст, Робота виконана добре, все влаштовує. Були моменти по термінах виконання і контактності, фрілансер не так часто відписував як хотілось, проте робота виконана, я можу рекомендувати цього спеціаліста. Надіюсь професіоналізм буде тільки зростати і вона буде вчитись на помилках. Негативні моменти які виникли вона виправила, тому все чудово.

15 December 2020 700 UAH
Проект (доплата)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую з а виконання проекту!!!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія підійшла професійно та відповідально до виконання завдання. Врахувала всі побажання. Відчутно великий об'єм опрацьованих матеріалів. Робота відповідає всім очікуванням.

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

30 November 2020 350 UAH
Курсова робота

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект выполнен. Все нормально

28 November 2020 350 UAH
Курсова (педаг)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все гаразд по роботі. До якості заперечення не маю.

21 November 2020 525 UAH
Курсова (філолог)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Все гаразд, наразі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання.
Поки все гаразд, однак терміни були протерміновані.
Тому над цим потрібно автору попрацювати надалі.

17 November 2020 600 UAH
Дві курсові

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проектів, працюємо.

16 November 2020 300 UAH
Реабилитация срочно

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работаем на постоянной основе. Все отлично)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання Марії.
Трішки були затримки по часу виконання, але виконано проект. Працюємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проектів!
Працюємо надалі.

2 November 2020 400 UAH
Курсова (філолог) №2

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все гаразд!
Рекомендую до співпраці.

28 October 2020 350 UAH
Курсова (психологія)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання. Все добре. Працюватиму надалі.

15 October 2020 2500 UAH
Магістерська робота

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання!
Все гаразд, працюємо далі!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту! Працюємо.

15 June 2020 300 UAH
Заказ 222

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Без комментарий
Без комментарий

15 June 2020 300 UAH
Заказ 254

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Без комментарий
Без комментарий

14 June 2020 200 UAH
Бакалаврська робота

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Зроблено правильно і чітко

11 June 2020 300 UAH
Курсовая работа.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Вообщем работа хорошая, но выполнена далеко не в сроки.

11 June 2020 300 UAH
Заказ 253

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за выполнение
Спасибо за выполнение

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все хорошо, спасибо) Сроки не нарушены.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо проект!
Все гарзд!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо проект!
Все гаразд.

24 May 2020 300 UAH
Заказ 191


Без комментарий

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все нормально!
Закриваємо проект.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Закриваємо даний проект
Все нормально

5 May 2020 300 UAH
Заказ 248 новый

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Исполнитель хороший!)
Были небольшие проблемы со сроками
Работаем дальше

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту.
Все добре, працюємо.

10 April 2020 300 UAH
Заказ 252

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работа выполнена, спасибо ! Было приятно сотрудничать

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання! Працюємо надалі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу! все в срок и хорошо выполнено.

9 March 2020 400 UAH
Заказ 174

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нормально, надали на перевірку.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нормально, надали на перевірку.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Нормально, надали на перевірку.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The work is not done, 45% unique, delayed for 4 days, sad. More master's will not be provided on the performance of the author, although they have worked for a long time.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконану роботу. Працюємо далі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання цього проекту. Поки все ок, працюємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту. Як завжди продуктивно.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту!
Все добре.

28 January 2020 300 UAH
Курсова робота (7 днів)

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту! Працюємо надалі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Співпрацею задоволена.
Автор швидко виконала досить об'ємну роботу.
Рекомендую.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія відповідальна та комунікабельна особа, виконала роботу досконало. Дякую!Фрілансера рекомендую!

11 December 2019 200 UAH
Практика методика

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за хорошу роботу . Рекомендую і буду звертатися.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за швидкість і якість виконання

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибі за виконання даного проекту!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано. По цьому проекту зауважень немає.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Unfortunately, the author did not perform this project.
It was bad because they worked before and everything was fine.

5 December 2019 300 UAH
Курсова з писихології

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

все добре! дякую)))))))))))))))))))))))))

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту! Все добре.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання. Працюємо надалі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дуже дякую за якість та швидкість виконнання складного проекту!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую Вам за виконання проекту!!!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую Вам за виконання роботи!

13 November 2019 500 UAH
Розділ магістерської

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту. Працюємо надалі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за виконання проекту. Вчасно та якісно.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую Вам за виконання проекту. Все добре.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Быстро, качественно, без лишних вопросов - рекомендую.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Якість впала. Контактність низька.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все чудово !
Рекомендую !

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано згідно наших побажань. Дякуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія добре справилася з даною роботою.
Продовжуємо працювати.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Задоволені роботою, але були певні доопрацювання, з якими Марія справилася.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

I do not recommend.The work is not done.The man is absolutely incompetent and extremely irresponsible.
If you want to trust your work to such a person, be prepared for problems and nerve troubles.
At the very beginning, this person will tell you what will do everything in the given time, quickly and quality.
Next, it will feed you with breakfast and make sure that it writes your work, so it can continue until the last day.
After all this will simply begin to ignore your messages and no matter what time you specify, 5-7 or 10 days,
The person will not only violate them, but will not fulfill the task imposed on him at all.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана вчасно.
Автор завжди на зв'язку.
Дякую.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

отзывчивый и грамотный автор!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за проект, автор всегда на связи.Работа сделана согласно срокам.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

У частині тексту не було логічного зв'язку. Автор на зв'язку. Унікальність була відповідною завданню. Замовдення виконане у зазначений термін.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Отличный исполнитель, качественно выполнила работу, буду обращаться еще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконаний проект. Було правда протермінування 2 дні... Щодо роботи - робота добра.

23 November 2018 200 UAH
Реферат по демографии

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за работу, все стабильно ок!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана на прийнятному рівні

16 November 2018 800 RUB
сделать 2 исследования

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project has not been completed

The executive is regularly online, but does not respond to the messages

8 November 2018 500 RUB
Зарубежная литература

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Хороший исполнитель! Быстро и без замечаний выполнила работу! Спасибо!

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Мария, спасибо за работу! Все супер!

21 October 2018 500 RUB
по теории обучения

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Надеюсь если возникнут замечания никуда не пропадёте

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Якісно виконане завдання, все вчасно. Дякую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Оперативно, большое спасибо!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Ровное впечатление. Работа выполнена на приемлемом уровне.

3 September 2018 200 UAH
робота з психології

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

хороший та пунктуальний виконавець) не перший раз мені допомагає,співпрацею задоволна!

31 August 2018 1200 UAH
Дипломная работа

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія чудово та професійно справилась із поставленим завданням. Незважаючи на невеличку невідповідність термінам, оцінюю її роботу на відмінно.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано. Все добре


На жаль, через стан здоров'я автор не завершив проекту. Одужуйте


Через стан здоров'я автор не завершив проект. Дуже шкода. Одужуйте

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, але з термінами виконання знову не дотримані.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за выполнение практической главы для дипломной работы.

Profile deleted | Safe Safe | Response feedback

1 June 2018 200 UAH
Вычитка диплома

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все замечательно! Спасибо за работу.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано але із протермінуванням

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано але із запізненням.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано вчасно та грамотно. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре. Вчасно та грамотно. Працюємо далі. Дякуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Були зауваження до проекту. Марія прийняла до уваги та доопрацювала так як цього бажав клієнт. На це пішло трохи часу, але головне що все добре. Дякуємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре. Працюємо далі. Дякуємо щиро - зауважень немає.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Ось тут ідеально. Проект як завжди добрий. По термінам тут вчасно. За що дуже дякуємо. Рекомендуємо в черговий раз

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано із запізненням. Але все добре. Зауважень до проекту немає. Дякуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана якісно і професійно. Дуже дякую.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект був не простий. Було декілька доопрацювань. Марія справилась. Працюємо далі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Грамотно і без зауважень, доопрацювання оперативне. Дякуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано добре. Дякуємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

30 April 2018 300 UAH
Реферат на тему

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, на найвищому рівні.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Якісно і вчасно. Дякуємо. Будемо звертатись ще

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Ще одна якісна робота. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

22 April 2018 300 UAH
Реферат на тему

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, замовляю вже не перший раз, все влаштовує.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дещо із запізненням, але це нічого. Проект виконано якісно. Без зауважень. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

ответственный и добросовестный исполнитель, Мария
приятно работать с такими людьми, проект сделал на несколько дней раньше, все очень точно и подробно описано, красиво оформлено
Приятно работать с такими людьми

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано грамотно. Жодних зауважень. Будемо звертатись ще

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Замовлення було не просте. Було багато правок. Марія все зрозуміла і справилась із завданням. Дякуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, все сподобалось

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія дуже хороший автор. Дякуємо за виконаний проект.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все чудово. Зауваження відсутні. Марія відповідально підходить до виконання кожного нового замовлення. Будемо звертатись ще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Грамотна і цікаво виконана робота. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все як завжди. Будемо звертатись. Дякуємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. Все як завжди. Працюємо далі.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все як завжди. Робота добра. Клієнт задоволений.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. Все добре. Будемо звертатись ще.

16 March 2018 400 RUB
поднять уникальность

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

всегда на связи, работа с задержкой, но добросовестно выполнена

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо Марії за чергову гарно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

12 March 2018 1000 UAH
Диплом по психологии

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Виконавець написала роботу добре!дякую))

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Щиро дякуємо Марії за гарно виконану роботу. Все як завжди. Будемо звертатись ще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. Все як завжди. Радимо до співпраці. Будемо звертатись ще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Марія справилась дуже добре. Дякую.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Замовляємо не вперше. Все добре. Марія відповідальний автор. Дякуємо. Рекомендуємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо Марії за чергову якісно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Все добре. Рекомендуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. В черговий раз співпрацюємо. Марія автор хороший. Відповідально ставиться до роботи за яку береться. Також прислуховується до порад і зауважень. Однозначно рекомендуємо.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за добре виконану роботу. Як завжди. Рекомендуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Працюємо не вперше. Гарний підхід до виконання замовлення. Відчуваємо що працюватимемо ще. Дякуємо. Рекомендуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Працюємо не вперше. Все сподобалось і оперативність, і підхід, і грамотність. Завжди на зв'язку. Рекомендуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Керівник ще не дивився, але гадаємо проблем не буде. Рекомендуємо

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за гарно виконану роботу. Форматування дещо збилось, хоча це можливо тому що у нас різні версії програми Ворд. Але це не головне. Головне що робота добротна. Чекаємо коментаря керівника. Надіємось що все буде добре. У будь якому випадку ми впевнені що Марія доопрацює якщо буде така потреба. Дякуємо. Радимо.

24 January 2018 200 UAH
Реферат.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за неодноразову плідну співпрацю!
Рекомендую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работой вполне удовлетворен. Ответственно отнеслась к заказу.

18 January 2018 200 UAH
Реферат

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

дуже відповідальний підхід до поставлених задач.
швидко та якісно виконала роботу.
Рекомендую!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано вчасно та якісно! Вдячні за співпрацю!

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за выполненный заказ. Все сделано быстро, качественно, профессионально.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все выполнено как заказывал! спасибо большое

14 January 2018 150 UAH
Реферат. Лазери

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Швидко, якісно! Рекомендую

Activity

  Recent proposals 10
Course of Practical Psychology
600 UAH
Profrider in the Ukrainian language for one-time reading of the content of the site.
500 UAH
Transcription of the Webinar
1000 UAH
Bachelor's work in history
2000 UAH
Translation to English Top 10 Products
200 UAH
Course work
500 UAH
Assistance with the master's first-earers
500 UAH
Reference
200 UAH
A Mental Health Report
500 UAH
Two Educational Assignments
200 UAH