Марія Ф.

FreelancersМарія Фальчик

Ukraine Lutsk, Ukraine
20 minutes ago
replies to 50% messages
added 8 proposals
Available for hire Available for hire
registered for 9 months 10 days
30 Safes completed
1 arbitration procedure

Specialization

Abstracts, diploma papers, course papers
9 place out of 2405
Text editing and proofreading
21 place out of 1730
Position in global rating
  1693 place out of 296511

CV

Написание дипломных и курсовых работ по психологии и педагогике - опыт более 1 года


Образование: высшее, специальность "Психология", магистр

разшифровка интерв"ю, перевод книг на сервер, отзывы, переводы русский/украинский и обратно.Все нюансы обговариваются  :)

для связи: почта [email protected]

  Skype: maria_kliamar

Skills

Portfolio

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Законність та її суспільне значення
1.2. Структура та принципи законності
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
2.1. Поняття гарантій законності
2.2. Види гарантій законності
Висновки до розділу 2
ВИНОВКИ
Список використаної літератури  1

ФОРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МОЛОДШИ

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РOЗДIЛ 1 ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖEННЯ ПРOБЛEМИ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ
1.1. Тeoрeтичнi пiдхoди дo вивчeння лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
1.2. Прoблeма фoрмування лoгiкo-матeматичних пoнять
1.3. Альтeрнативна тeoрiя рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 2 ПРOБЛEМА ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ МOЛOДШOГO ШКOЛЯРА У НАУКOВIЙ ЛIТEРАТУРI
2.1. Психoлoгiчнi аспeкти при фoрмуваннi лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї
2.2. Мoдeлювання як засiб лoгiкo-матeматичнoгo рoзвитку мoлoдших шкoлярiв
2.3. Oсoбливoстi фoрмування лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї мoлoдшoгo шкoляра
РOЗДIЛ 3 EКСПEРИМEНТАЛЬНE ДOСЛIДЖEННЯ ФOРМУВАННЯ ЛOГIКO-МАТEМАТИЧНOЇ КOМПEТEНЦIЇ У МOЛOДШИХ ШКOЛЯРIВ
3.1. Мeтoдoлoгiчнi та мeтoдичнi oснoви фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.2. Аналiз oтриманих рeзультатiв фoрмувальнoгo eкспeримeнту рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї у мoлoдших шкoлярiв
3.3. Мeтoдичнi рeкoмeндацiї для батькiв щoдo рoзвитку лoгiкo-матeматичнoї кoмпeтeнцiї дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл
ДOДАТКИ  1

Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрган

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ТEOРEТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРOБЛEМИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
1.1. Пoняття психoмoтoрнoї oрганізації людини
1.2. Актуальні прoблeми дoсліджeння психoмoтoрнoї oрганізації
людини
1.3. Oсoбливoсті дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті у пeріoд адаптації дo навчання
РOЗДІЛ 2. МEТOДOЛOГІЧНІ ЗАСАДИ ДOСЛІДЖEННЯ
ПСИХOМOТOРНOЇ OРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
2.1. Мeтoдoлoгічні принципи та мeтoди дoсліджeння
психoмoтoрнoї oрганізації людини
2.2. Мeтoдoлoгія дoсліджeння психoмoтoрнoї активнoсті
oсoбистoсті в пeріoд адаптації дo навчання
ВИСНOВКИ
СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖEРEЛ
ДOДАТКИ  1

Статус іноземців в Україні та інших країнах: порів

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РOЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТEOРEТИКO-ПРАВOВА ХАРАКТEРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO ДOСЛІДЖEННЯ СТАТУСУ ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН
1.1 Аналіз пoняття «інoзeмeць» як суб’єкт права, йoгo станoвлeння і рoзуміння у світі
1.2 Дoсліджeння видів правoвoгo статусу інoзeмних грoмадян та визначeння їх oсoбливoстeй
РOЗДІЛ 2. ХАРАКТEРИСТИКА OСНOВНИХ ПРАВ І СВOБOД ІНOЗEМНИХ ГРOМАДЯН НА ТEРИТOРІЇ УКРАЇНИ, ПІВДEННOЇ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВА ДАНІЇ ТА АЛЖИРУ
2.1 Oкрeмі аспeкти правoвoгo статусу інoзeмців в міжнарoдних дoкумeнтах
2.2 Правoвe рeгулювання статусу інoзeмців за закoнoдавствoм України
2.3 Закoнoдавчe закріплeння oснoвних вимoг дo інoзeмних грoмадян в Півдeнній Кoрeї, Кoрoлівстві Данія та Алжирі
РOЗДІЛ 3. ПOРІВНЯЛЬНА ХАРАКТEРИСТИКА СТАТУСУ ІНOЗEМЦІВ В УКРАЇНІ, ПІВДEННІЙ КOРEЇ, КOРOЛІВСТВІ ДАНІЯ ТА АЛЖИРІ
3.1 Відпoвідальність інoзeмних грoмадян
3.2 Співвіднoшeння адміністративнoгo викриття та дeпoртації інoзeмних
грoмадян
3.3 Oсoбливoсті працeвлаштування інoзeмців
ВИСНOВКИ
Списoк викoристаних джeрeл  1

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
1.1. Поняття, сутність та особливості комунікативної культури юриста
1.2. Характеристика комунікативної культури юриста
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
2.1. Методика проведення дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ  1

РАДЯНСЬКА ЖІНКА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ І. МОБІЛІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.1. Мотивація та мобілізація радянських жінок у 1941-х роках.
1.2. Мобілізація жінок на різних етапах (Великої Вітчизняної війни) (Німецько-радянської війни) як складової Другої світової війни
РОЗДІЛ ІІ. ЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
2.1. Організація жіночих підрозділів
2.2. Створення та бойовий шлях жіночих військових підрозділів
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
Додатки  1

Світова торгівля. умови та перспективи розвитку

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЦІ
1.1. Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
1.2. Сутність та умови світової торгівлі
1.3. Структура та динаміка світової торгівлі
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
2.1. Значення та роль світової торгівлі в сучасній економіці
2.2. Сучасний стан світової торгівлі
2.3. Тенденції розвитку світової торгівлі
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
3.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності
3.2. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці України
3.3.Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури  1

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДIЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США
1.1. Мiсце президента у системi органiв влади США
1.2. Особливостi президентських виборiв у США
1.3. Повноваження Президента США та його значення як глави посадового апарату
Висновки до роздiлу 1
РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРIВ У США У 2016 РОЦI
2.1. Глобальний вплив президентських виборiв у США
2.2. Значення соцiальних медiа у президентських виборах в США
у 2016 роцi
2.3. Чого чекати Українi пiсля Президентських виборiв в США
у 2016 роцi
Висновки до роздiлу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел  1

Візуалізація рекламної ідеї при рекламуванні магаз

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Частина 1
Вступ
1 Візуальна реклама як засіб просування товарів на ринку
1.1 Роль аналітичних досліджень для реклами магазину комп’ютерної техніки
1.2 Психологічні прийоми для оформлення візуальної рекламної ідеї
1.3 Значення інтернет-реклами комп’ютерної техніки
Висновки з розділу 1
Частина 2
2 Особливості візуалізації рекламної ідеї при рекламуванні магазину комп’ютерної техніки
2.1 Прийоми, спрямовані на звернення уваги потенційного клієнта до товару
2.2 Прийоми мотивації
2.3 Візуальні прийоми для виклику кредиту довіри у потенційного клієнта
Висновки з розділу 2
Висновки
Перелік джерел посилання  1

Майстерність Гі де Мопассана- новеліста

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНІСТИКИ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
1.1.Огляд творчості Гі де Мопассана
1.2. Фантастика та містика у творчості Гі де Мопассана
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ У НОВЕЛАХ
ГІ ДЕ МОПАССАНА
2.1. Жанрові особливості та дискурс новелістики Гі де Мопассана
2.2. Твори Гі де Мопассана на Україні
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  1

Договір про передачу майна у власність

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДIЛ 1 ДОГОВIРНE ПРАВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ EКОНОМIКИ
1.1.Укладання та змiна договору
1.2. Розiрвання договору та припинeння договiрних зобов’язань
РОЗДIЛ 2 ОСОБЛИВОСТI ДОГОВОРУ ПРО ПEРEДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНIСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВI
2.1. Договори, спрямованi на пeрeдачу майна у власнiсть
2.2. Договiр купiвлi-продажу та його види
ВИСНОВКИ
Список використаних джeрeл  1

Технології друкарського виробництва

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Розділ 1: Поняття технології й технологічного циклу в поліграфічному виробництві
1.1.Технологічна карта, її види і призначення.
1.2. Види технологій і їх призначення.
1.3. Основні етапи випуску поліграфічної продукції.
1.4. Особливості технологій поліграфічного виробництва.
1.5. Переваги різних технологій, їх новизна і вплив на тривалість технологічного процесу
Розділ 2: Основні поліграфічні матеріали
2.1. Загальні характеристики паперу і фарби, формних пластин.
2.2. Види паперу, види фарби.
2.3. Офсетні пластини, фотополімерні пластини.
2.4. Характеристики паперу і фарби.
2.5. Технології роботи з папером і фарбами.
2.6. Акліматизація паперу.
2.7. Вибір паперу і фарби в залежності від виду поліграфічної продукції.
2.8. Технології роботи з крейдяним папером
Розділ 3: Технології виготовлення фотоформ і форм офсетного друку
3.1. Цифрові технології "Computer-to-print" i "Computer-to-press", DI-технології. Їх використання в друкуванні поліграфічної продукції.
3.2. Переваги і недолікі цифрових технологій.
3.3. Формні пластини для виготовлення цифрових форм за технологією CtP.
Список використаної літератури  0

Офсетний друк. Загальне поняття

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


Вступ
Розділ 1. Листовий офсетний друк
1.1 Проводка паперу
1.2 Самонаклад
1.3 Друкарські секції
1.4 Перекидання листа. Друк на лицьовій і зворотній стороні
1.5 Вивідний пристрій
1.6 Сушка
1.7 Облагороджування і оздоблення друкованої продукції в лінії
1.8 Друкарські машини (спеціальні конструкції)
Розділ 2.Рулонний офсетний друк
2.1 Концепції машин і агрегатів
2.2 Рух полотна (подача та післядрукарська обробка)
2.3 Друкарський апарат
2.4 Фальцювальні апарати (варіанти виконання)
2.5 Газетний друк
2.6 Дистанційне керування. Вимірювальна техніка та системи автоматичного регулювання
2.7 Системи управління машиною
2.8 Вимірювання кольору і системи управління
2.9 Контроль якості відбитків
2.10 Процеси змивки
2.11 Формат паперу, проводка паперу
Висновки
Список використаної літератури  1

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Вікові особливості шкільного віку
1.2. Емоційний інтелект як провідна складова емоційної сфери
1.3. Психологічні особливості емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження емоційної сфери школярів
2.2. Характеристика вибірки та процедура дослідження
2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження емоційної сфери школярів
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
ДОДАТКИ  1

Роль самоконтролю у самовихованні підлітків

Abstracts, diploma papers, course papers Abstracts, diploma papers, course papers


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Роль самовиховання у розвитку особистості
1.2. Самоконтроль як умова самовиховання особистості.
1.3. Особливості самовиховання у підлітковому віці
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ
2.1. Методологічні та методичні основи дослідження самоконтролю підлітків
2.2. Дослідження самоконтролю підлітків
2.3. Методичні рекомендації щодо формування самоконтролю як однієї з умов самовиховання підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ  1
Show more 7 works

Feedback about accomplished project 59

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Оперативно, большое спасибо!

Александр С. Александр Серебров | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Ровное впечатление. Работа выполнена на приемлемом уровне.

Aleksandra G. Aleksandra Guseva | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

хороший та пунктуальний виконавець) не перший раз мені допомагає,співпрацею задоволна!

Юля С. Юля Славская | Safe Safe | Response feedback

31 August 1200 ₴
Дипломная работа

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія чудово та професійно справилась із поставленим завданням. Незважаючи на невеличку невідповідність термінам, оцінюю її роботу на відмінно.

Марія Л. Марія Лісовик | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано. Все добре

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback


На жаль, через стан здоров'я автор не завершив проекту. Одужуйте

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback


Через стан здоров'я автор не завершив проект. Дуже шкода. Одужуйте

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, але з термінами виконання знову не дотримані.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за выполнение практической главы для дипломной работы.

Алексей М. Алексей Мамонов | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все замечательно! Спасибо за работу.

Полина Т. Полина Тимофеева | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано але із протермінуванням

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано але із запізненням.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано вчасно та грамотно. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре. Вчасно та грамотно. Працюємо далі. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Були зауваження до проекту. Марія прийняла до уваги та доопрацювала так як цього бажав клієнт. На це пішло трохи часу, але головне що все добре. Дякуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре. Працюємо далі. Дякуємо щиро - зауважень немає.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Ось тут ідеально. Проект як завжди добрий. По термінам тут вчасно. За що дуже дякуємо. Рекомендуємо в черговий раз

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано із запізненням. Але все добре. Зауважень до проекту немає. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Робота виконана якісно і професійно. Дуже дякую.

Катерина Н. Катерина Носачева | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект був не простий. Було декілька доопрацювань. Марія справилась. Працюємо далі.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Грамотно і без зауважень, доопрацювання оперативне. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано добре. Дякуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано вчасно і якісно. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

30 April 300 ₴
Реферат на тему

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, на найвищому рівні.

Роман Н. Роман Надольский | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Якісно і вчасно. Дякуємо. Будемо звертатись ще

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Ще одна якісна робота. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

22 April 300 ₴
Реферат на тему

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, замовляю вже не перший раз, все влаштовує.

Роман Н. Роман Надольский | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дещо із запізненням, але це нічого. Проект виконано якісно. Без зауважень. Дякуємо. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

ответственный и добросовестный исполнитель, Мария
приятно работать с такими людьми, проект сделал на несколько дней раньше, все очень точно и подробно описано, красиво оформлено
Приятно работать с такими людьми

Анастасия С. Анастасия Сидорова | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано грамотно. Жодних зауважень. Будемо звертатись ще

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Замовлення було не просте. Було багато правок. Марія все зрозуміла і справилась із завданням. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все добре, все сподобалось

Роман Н. Роман Надольский | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Марія дуже хороший автор. Дякуємо за виконаний проект.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все чудово. Зауваження відсутні. Марія відповідально підходить до виконання кожного нового замовлення. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Грамотна і цікаво виконана робота. Будемо звертатись ще. Дякуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все як завжди. Будемо звертатись. Дякуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. Все як завжди. Працюємо далі.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все як завжди. Робота добра. Клієнт задоволений.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. Все добре. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

всегда на связи, работа с задержкой, но добросовестно выполнена

Анастасия С. Анастасия Сахар | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо Марії за чергову гарно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Виконавець написала роботу добре!дякую))

Юля С. Юля Славская | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Щиро дякуємо Марії за гарно виконану роботу. Все як завжди. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. Все як завжди. Радимо до співпраці. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Марія справилась дуже добре. Дякую.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Замовляємо не вперше. Все добре. Марія відповідальний автор. Дякуємо. Рекомендуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо Марії за чергову якісно виконану роботу. Будемо звертатись ще.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Все добре. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо. В черговий раз співпрацюємо. Марія автор хороший. Відповідально ставиться до роботи за яку береться. Також прислуховується до порад і зауважень. Однозначно рекомендуємо.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за добре виконану роботу. Як завжди. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Працюємо не вперше. Гарний підхід до виконання замовлення. Відчуваємо що працюватимемо ще. Дякуємо. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Працюємо не вперше. Все сподобалось і оперативність, і підхід, і грамотність. Завжди на зв'язку. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякуємо за виконану роботу. Керівник ще не дивився, але гадаємо проблем не буде. Рекомендуємо

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за гарно виконану роботу. Форматування дещо збилось, хоча це можливо тому що у нас різні версії програми Ворд. Але це не головне. Головне що робота добротна. Чекаємо коментаря керівника. Надіємось що все буде добре. У будь якому випадку ми впевнені що Марія доопрацює якщо буде така потреба. Дякуємо. Радимо.

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

24 January 200 ₴
Реферат.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Дякую за неодноразову плідну співпрацю!
Рекомендую!

ALeksandr O. ALeksandr Onufriichuk | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Работой вполне удовлетворен. Ответственно отнеслась к заказу.

ALex A. ALex ALex | Safe Safe | Response feedback

18 January 200 ₴
Реферат

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

дуже відповідальний підхід до поставлених задач.
швидко та якісно виконала роботу.
Рекомендую!

ALeksandr O. ALeksandr Onufriichuk | Personal Personal project | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Проект виконано вчасно та якісно! Вдячні за співпрацю!

Марія Т. Марія Терлецька | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Спасибо за выполненный заказ. Все сделано быстро, качественно, профессионально.

Екатерина С. Екатерина Сова | Safe Safe | Response feedback

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Все выполнено как заказывал! спасибо большое

Иван И. Иван Иванов | Safe Safe | Response feedback

14 January 150 ₴
Реферат. Лазери

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Швидко, якісно! Рекомендую

ALeksandr O. ALeksandr Onufriichuk | Safe Safe | Response feedback

Activity

  Projects you are working on 3
по теории обучения
Транскрибация фокус-групп (расшифровка аудиозаписи и набор текста)
Доработать магистерскую по логопедии

  Recent proposals 10
по теории обучения
Форматування документу Word відповідно до зразка
Транскрибация фокус-групп (расшифровка аудиозаписи и набор текста)
Расшифровка интервью
Магистерская
Проверка материалов на орфорграфию и пунктуацию
Доработать магистерскую по логопедии
Транскрибация вебинаров на финансовую тему
Два реферати з основ кібербезпеки
Исправить ошибки в текстах на украинском языке для сайта

Contact information

Only registered users can view contact information.

Team

Юрий К.  

Share profile link