Publish your project for free and start receiving offers from freelance contractors in serveral minutes after publication!
250 ₴

Написание реферата по социологии

closed by moderator


Тема для реферата: «Процедуры рассылки приглашений к онлайн-опросу». (минимум 20 страниц, не учитывая список литературы и приложения). 

Требования к реферату:


· Зміст, де вказується структура роботи: вступ, назви розділів і підрозділів, сторінки їхнього початку, висновок,список використаних джерел, додатки (за необхідністю).

· Вступ (3-4 сторінки), де обґрунтовується актуальність теми, ступінь її розробленості; вказуються основніпублікації за даною темою; формулюються мета та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; стислоописується його структура.

· Основний текст, який повинен складатися з розділів і підрозділів (загальний обсяг приблизно 20сторінок). Кожен розділ закінчується короткими висновками, що повинні бути обґрунтованими та грамотновикладеними.

·     Висновки (3-4 сторінки), де містяться загальні висновки та пропозиції, що повинні бути чітко сформульовані та мати закінчену форму. Вони не можуть суперечити висновкам до кожного розділу роботи і не повинні їх повторювати, мають випливати із суті роботи й обов'язково з власного матеріалу, із власного спостереження іміркування студента і містити те нове, до чого прийшов автор роботи.

·     Список використаних джерел (20-30 джерел), який є однією з важливих частин курсового проекту.Він відбиває самостійну творчу роботу студента. У списку наводяться всі джерела, використані під час написаннякурсового проекту (у тому числі першоджерела, дослідження, інтернет-сайти, фото-, фільмо- і аудіо-теки, архівніматеріали тощо). Джерела у списку наводяться за наскрізною нумерацією.

·     Додатки (якщо це необхідно), у яких міститься матеріал, що уточнює, конкретизує і унаочнює основнийтекст роботи (фото-, відео-, аудіо- і кіно-матеріали, графічні ілюстрації, постери, анімаційні ролики (до 3 хвилин),тексти, мапи, таблиці, схеми, мультимедіа-презентації тощо). Характер і обсяг додатків узгоджується з науковимкерівником. Кожен додаток починається з нової сторінки. Він повинен мати свій заголовок. Якщо в роботі більшеодного додатка, вони нумеруються послідовно арабськими цифрами, а наприкінці надається їхній перелік.

Загальний обсяг курсового проекту (не враховуючи список використаних джерел і додатки) складає мінімум20 сторінок (але не більше 30 сторінок), набраних на комп'ютері на одному боці стандартного аркуша формату А4(210х297 мм), кегль 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт Times New Roman, стиль тексту – звичайний, ізполями ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху і знизу – по 2,5 см.

Усі сторінки тексту курсового проекту (включаючи додатки) мають бути пронумеровані у верхньомуправому куті аркуша. Не нумерується лише титульний аркуш.

Основними критеріями оцінки реферату є:

·       відповідність тексту реферата теме;

·       визначення ступеню розробленості проблеми;

·       міра самостійності роботи;

·       використання наукових категорій;

·       вміння поєднати теоретичний та емпіричний рівень аналізу;

·       мова та стиль викладення;

·       оформлення роботи;

·       володіння матеріалом;

·       аргументованість висновків;

·       точність відповідей на запитання.

 1. 4 daysconcealed
  Yevheniya Kuzhnenkova
   249   7   0

  Добрый день!
  Сделаю ваш реферат за 3-4 дня. Гарантирую высокую уникальность 90-100%. Тему прекрасно знаю,т.к. имею высшее образование по направлению реклама и связи с общественностью.

  Ukraine Kyiv | 8 January 2017 |
 2. 2 daysconcealed
  Максим Чулаков
   1099   57   3

  Выполню качественно. срок 2 дня.

  Ukraine Dnepr | 8 January 2017 |
 3.  freelancer isn't working in the service any longer
 4.  freelancer isn't working in the service any longer
 • Добрий день. тема на російській вимоги на українській, то на якій писати.  

  Якщо читати вимоги то це курсовий проект. 

 • Андрей Шепель — project author
  Complain | 8 January 2017 |

  Писати українською. Це стндартні вимоги як до реферату, так і курсового проекту на кафедрі. 

 • Андрей Шепель — project author
  Complain | 8 January 2017 |

  Писати українською. Це стндартні вимоги як до реферату, так і курсового проекту на кафедрі. 

 • Add

Client
Project published
8 January 2017
101 views
Contractor location
Ukraine Ukraine